اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 30 درﺻﺪی از ارزش ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ

اخبار

اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 30 درﺻﺪی از ارزش ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪ و اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ 30٪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻧﻈﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺛﺒﺖ اﻣﻮر ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎور ﻣﺎ و اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 30 درﺻﺪی از ارزش ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ی دﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ، ﺻﺪور اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﺋﻢ اﻓﺮاد در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﺗﯽ از ﻗﺒﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ وﯾﺰا ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺒﺮس ﺑﺎزﮔﺮدد. اﻧﻮاع ﻣﻠﮏ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی:ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ:اﺻﻮﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﮑﻨﻪ آن از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام ﺑﺮایاﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.