افراد خارجی مجاز به خرید چند ملک

افراد خارجی غیر قبرسی، مجاز به خرید سه ملک با مساحت حداکثر یک و نیم هکتار می باشند

نگارش شده در : | ساعت:
اخبار


افراد خارجی غیر قبرسی، مجاز به خرید سه ملک با مساحت حداکثر یک و نیم هکتار می باشند

افراد خارجی غیر قبرسی، مجاز به خرید سه ملک با مساحت حداکثر یک و نیم هکتار می باشند. اگر یک زن و شوهر نام خانوادگی متفاوتی داشته باشند، می توانند هریک ملکی تا حداکثر یک ونیم هکتار خریداری کنند، در غیر اینصورت فقط مجاز به خرید یک ملک یا آپارتمان هستند. در کشور ایران زن و شوهر، نام های خانوادگی یکسانی ندارند بنابراین میتوانند هریک بطور مستقل یک ملک خریداری کنند.