ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎن ﺑﺮاى اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ

اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 30 درﺻﺪی از ارزش ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ

نگارش شده در : | ساعت:
اخبار


اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 30 درﺻﺪی از ارزش ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪ و اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ 30٪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻧﻈﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺛﺒﺖ اﻣﻮر ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎور ﻣﺎ و اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ 30 درﺻﺪی از ارزش ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ی دﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ، ﺻﺪور اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﺋﻢ اﻓﺮاد در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﺗﯽ از ﻗﺒﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ وﯾﺰا ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺒﺮس ﺑﺎزﮔﺮدد.

اﻧﻮاع ﻣﻠﮏ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﻰ

 • ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی:ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
 • ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ:اﺻﻮﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﮑﻨﻪ آن از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام ﺑﺮایاﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاى اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻗﺒﺮس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻦ اﻓﺮاد و ﺗﻌﺪاد اﻧﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﻘﺶ دارد. ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﻻی 18 ﺳﺎل ﭼﻪ ﻣﺠﺮد و ﯾﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ، ﺧﻮد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻬﺎی واﺣﺪی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ 18 ﺳﺎل، اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻻی 18 ﺳﺎل، ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ ۲ ﺧﻮاﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

مراحل کاری و مدارک مورد نیازجهت صدور مجوز اقامت مهاجرینی که قصد خرید ملک و مستغلات دارند:

 •  انتخاب ملکی متناسب با تعداد نفرات خانواده.
 •  پرداخت حداقل یک سوم مبلغ ملک و اخذ نامه مختار ( مسئول منطقه ) جهت صدور سند ملک .
 •  تکمیل فرمهای مربوطه به ثبت ملک در اداره ثبت اسناد پایتخت
 •  نشان دادن تمکن مالی حداقل سه برابر دستمزد ( حدود 10 هزار دلار )
 •  ارائه مدارک شناسایی یا پاسپورت و کپی آن
 •  ارائه مدارک قرارداد ملک یا اجاره آن 
 •  یک قطعه عکس

پس از ارائه درخواست اقامت به اداره پلیس بایستی عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار مانند ایدز ، هپاتیت و … را  با انجام آزمایش خون اثبات نمایید .

سپس در پلیس مهاجرت برگه اقامت شما صادر می گردد .

با در نظر گرفتن موارد ذیل در قبرس شمالی در صورت خرید ملک و داشتن شرایط تضمین شده زیر و حداقل اقامت بطور دائمی بمدت چهار سال اقامت دائمی (کارت ملی قبرس شمالی) داده می شود.

 •  دارای حقوق تضمین شده برای خود و خانواده باشند.
 •  صاحب مسکن بوده و این به معنای خرید ملک با مجموع ارزش حداقل صدوبیست و پنج هزار یورو (125.000€) یا به قیمت معادل آن می باشد.
 •  بنابر قانون مقرر شده از طرف وزارت بهداشت و کار، دارای بیماری واگیرداری که برای بهداشت عمومی خطرناک است، نباشند و دارای بیمه سلامت معتبر باشند . 
 •  در چهار سال اخیر هرسال بیش از چهل روز خارج ازقبرس نمانده باشند. 
 •  در هیچ یک از کشورها بجز خلاف راهنمایی و رانندگی خلاف دیگری نکرده باشند و به زندان نرفته باشند. جرائمی مانند پولشویی، قاچاق، رشوه، اخاذی، دزدی،  کلاهبرداری، سواستفاده از منسب شغلی، ورشکستگی متقلبانه، عمل ضرر رساندن جسمی به دیگران وتجاوز جنسی مرتکب نشده باشند و تحت پیگرد قانونی نباشند.
 •  برای کسانی که در تاریخ مراجعه بیش از شصت سال سن داشته باشند به جای قوانین شش ساله، سه سال و به جای هزار و نهصد و پنجاه روز  ،  نهصد و هفتادو پنج  روز اعمال می شود .